2/1 vs เงินฝากประจำ

 

 มีเงินในบัญชี ต้องการผลตอบแทนระยะสั้นที่คุ้มค่า เปรียบเทียบผลตอบแทน และความคุ้มครอง ระหว่างเงินฝากประจำ 2 ปี ธนาคารทั่วไป กับ แบบประกันออมทรัพย์ Super Saving 2/1