จ่ายจริง ! คุ้มครองชีวิต 10/1 

จ่ายสินไหมทดแทนสำหรับการเสียชีวิต ของแบบประกัน 

10/1 ให้ผู้รับผลประโยชน์  เป็นจำนวนเงิน 330,000 บาท โดยคุณนพพล เบี้ยวไข่มุข